24 sweet hours make 1 sweet day!
7 sweet days make 1 sweet week!
4 sweet weeks make 1 sweet month!
But 1 sweet friend like ‘U’
Make my whole Life Sweet…