menu

When I love u, hurt me not

when I love u, hurt me not,
when I care u, miss me not,
when I forget u, hate me not,
when I’m away, leave me not,
bcoz I love u a lot